ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σΥΛΛΟΓΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Ναυταθλητικού Σωματείου  υπό την επωνυμία

Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας    «  Ο   Α Ι Ο Λ Ο Σ  »

 

ΑΡΘΡΟ  1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Το εδρεύον στην Καλαμάτα  και κατά το έτος 1984 ιδρυθέν με την υπ’ αριθμόν 164/4.9.1984 απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας  διατηρεί την επωνυμία: Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαμάτας « Ο  ΑΙΟΛΟΣ », με έδρα την Καλαμάτα.

 

ΑΡΘΡΟ 2. Σ Κ Ο Π Ο Σ

2.1Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία  ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με γυμναστική, την αγωνιστική και άλλες ασκήσεις, σε συνδυασμό προς την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους. Παράλληλα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της πόλεως και στη διάδοση της Ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας, τόσο στα μέλη του και στο ευρύτερο κοινό. Επίσης με κάθε νόμιμο  μέσο συντελεί στην  προστασία του περιβάλλοντος τον άνθρωπο  χώρου, και κυρίως  της θάλασσας.

2.2Το Σωματείο έχει Διοικητική και Οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται μόνον από τις  διατάξεις του παρόντος  Καταστατικού και την περί Αθλητικών Σωματείων  Νομοθεσία. Επέμβαση άλλου Σωματείου ανεξαρτήτως βαθμού, εις την αυτονομία του χωρίς δικαίωμα που να απορρέει από την διάταξη του Νόμου δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά  δε  απορρίπτεται από τη Διοίκηση.

2.3 Το Σωματείο έχει τα παραπάνω ως αποκλειστικό σκοπό. Απαγορεύεται  απολύτως οποιαδήποτε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, κυρίως δε η ανάμιξή του στην πολιτική.

2.4Δια την επίτευξη του σκοπού του ιδρύει βιβλιοθήκη, σχολές  πάσης φύσεως ασκητήρια και  εγκαταστάσεις  , εκδίδει  περιοδικό τύπο , οργανώνει και συμμετέχει εις τουριστικές και αθλητικές  εκδηλώσεις. Τέλος με κάθε άλλο νόμιμο  και πρόσφορο  για  την επίτευξη του σκοπού του  μέσου, διατηρεί  σε λειτουργία τα εξής αγωνιστικά  τμήματα: α)   Ιστιοπλοΐας , β) Υποβρυχίου Δραστηριότητος και αθλημάτων αλιείας γ) κανόε – καγιάκ και sub, δ)  κωπηλασίας, ε) κολύμβησης και πόλο, στ) σκάκι ζ) ποδηλασίας. Η ίδρυση νέου τμήματος γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και η διάλυση τμημάτων γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.5 Το Σωματείο υφίσταται εφ’ όσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα  από  είκοσι (20), οι δε αθλητές λιγότεροι από δέκα (10) κατά τμήμα και τα οποία μετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα αγώνων, με τρεις τουλάχιστον αθλητές.

2.6Σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου  το Σωματείο, δύναται να καταστεί μέλος ανώτερης Ενώσεως ,Ομοσπονδίας κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

3.1 Μέλη του Σωματείου:

 α/Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη  Γενική Συνέλευση αυτοί οι οποίοι παράσχουν εξαιρετικές  υπηρεσίες για την  προαγωγή του Αθλητισμού  ή του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις.

 β/Μέλη δύνανται να εγγραφούν όλοι, ασχέτως φύλλου, ,οι οποίοι έχουν  συμπληρώσει το δέκατο όγδοο(18ο) έτος της ηλικίας τους. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας εφ όσον υπάρξει απραξία η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως.

 γ/Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγουμένης παραγράφου για την εγγραφή στο Σωματείο, που ανήκουν, αθλητών οι οποίοι έχουν  επιτύχει 1η έως 8η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα , 1η έως 3η νίκη σε Βαλκανικούς ή Μεσογειακούς αγώνες και 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες.

 δ/Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, αφού έχει ηλικία άνω των 18 ετών. Μετά την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής του από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει άμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 ε/Τα  μέλη έχουν το δικαίωμα : α/ να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ,β/ του εκλέγειν και γ/ του εκλέγεσθαι εφ’ όσον έχουν  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του Συλλόγου.

Τα δύο τελευταία δικαιώματα τα αποκτούν μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.

 στ/ Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος.

3.2Τα  μέλη υποχρεούνται στην  εφάπαξ καταβολή  ποσού των 50€ για εγγραφή, και των 25€ για ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.

Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη υποχρεούνται α) να καταβάλουν τις συνδρομές προς το Σωματείο, β)  να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, γ) να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Σωματείου και δ) να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

3.3Η παράλειψη οποιουδήποτε μέλους να καταβάλει την μηνιαία συνδρομή του για είκοσι τέσσερις  ( 24 ) μήνες  συνεπάγεται την διαγραφή του.

3.4Μέλη  που διαγράφονται από το Σύλλογο λόγω οφειλής τους μπορούν να επανεργαφούν ως νέα μέλη εφ’ όσον καταβάλουν εκτός από την εγγραφή τους και τις οφειλές τους μέχρι της ημερομηνίας διαγραφής τους.

3.5Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους σε ενώσεις ή ομοσπονδίες ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ ή απλά  μέλη του Σωματείου.

Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται στην τήρηση των οδηγιών  τις οποίες λαμβάνει η Διοίκηση του Σωματείου. Είναι δε υπόλογοι απέναντι στη Διοίκηση για κάθε παράληψη στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

3.6Οι αθλητές εκπροσωπούν την αθλητική και αγωνιστική υπόσταση του Ομίλου. Υποχρεούνται σε συστηματική και επιμελημένη προγύμναση για να είναι σε κάθε περίπτωση ικανά να τον αντιπροσωπεύουν. Υποχρεούνται, επίσης, σε αδελφική – μεταξύ τους – συναναστροφή και σεβασμό των οικείων κανονισμών, των αποφάσεων του Δ.Σ. και του παρόντος καταστατικού.

3.7Οι αθλητές μέλη του Ομίλου αναφέρονται εγγράφως για κάθε ζήτημα στον οικείο έφορο, ο οποίος υποχρεούται, επιλαμβανόμενος αυτού, να ενημερώσει το Δ.Σ.

3.8 Απαγορεύεται η εγγραφή στον Όμιλο οποιουδήποτε ως μέλους αν: 

 α/  Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

 β/  Καταδικάστηκε αμετακλήτως για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, , ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιασμό, εγκλήματα των ηθών των άρθρων 336-353 του Ποινικού Κώδικα, συκοφαντική δυσφήμιση,  παραβίαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παραβίαση του υπό στοιχείο Δ/τος 18-1-75 ψηφίσματος της Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

 γ/  Στερήθηκε τη φίλαθλο ιδιότητά του και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΡΟΙ- ΒΙΒΛΙΑ 

Πόροι του Σωματείου είναι:

  • Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές και τακτικές ή έκτακτες συνδρομές των μελών του.
  • Οι Κρατικές Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις.
  • Δωρεές ή Κληροδοτήματα, όπως και κάθε άλλη είσπραξη από νόμιμη αιτία.
  • Δωρεές ή διαθήκες, οι οποίες υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
  • Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
  • Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο για τους σκοπούς του και μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του.

4.7 Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

 α / Μητρώου μελών

 β/  Μητρώου αθλητών

 γ/  Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

 δ/  Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

 ε/  Εσόδων – Εξόδων

 στ/ Περιουσιακών στοιχείων

 ζ/  Πρωτοκόλλου  εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 Το Σωματείο διοικείται από επταμελές ( 7 )  Δ.Σ , δηλαδή από: τον Πρόεδρο, τον  Αντιπρόεδρο,   Γεν. Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και  δύο (2) Συμβούλους από τους οποίους εκλέγονται οι έφοροι των τμημάτων. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ μειωθεί σε λιγότερα των πέντε (5) μελών, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γεν. Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

5.2 Εντός δέκα μέρων μετά την Γ.Σ συνέρχεται το εκλεγέν Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου και συγκροτείται σε σώμα. Το παλαιό Δ.Σ υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, με πρωτόκολλο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και  οτιδήποτε υπάρχει στην απόλυτη νομή και κατοχή του Σωματείου. Μέχρι την ημέρα παραδόσεως στην νέα διοίκηση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί διοικητική και οικονομική διοίκηση και διαχείριση.

5.3 Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον των εν ενεργεία  μελών του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

5.4 Το Δ.Σ υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά κάθε μήνα. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολογήτως για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

5.5  Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την Διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του εκτός από την ακίνητη για την οποία αρμοδία είναι η Γ.Σ.

5.6 Κενές θέσεις συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνονται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής τους.

5.7 Το Δ.Σ δύναται σε περίπτωση παράβασης να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

 Α. Στα μέλη του Σωματείου

 α) Της εγγράφου παρατήρησης

 β) Της αυστηρής εγγράφου  επίπληξης

 γ) Της απαγόρευσης εισόδου σε γυμναστικούς χώρους Ομίλους.

 δ) Της οριστικής διαγραφής μετά από την έγκριση της Γ.Σ

Β. Στους αθλητές

Εκτός από τις παραπάνω ποινές, μπορεί να τους επιβληθεί, επίσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ και απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ενός έτους.

Οποιοσδήποτε, ο οποίος αντιμετωπίζει  τις παραπάνω ποινές, δεν μπορεί να τιμωρηθεί, χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

Οι παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν τις από το Δ.Σ επιβαλλόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες:

 α) Παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού

 β) Παράβαση των όρων των εκάστοτε ισχυουσών εσωτερικών κανονισμών

 γ) Παράβαση των αποφάσεων του Δ.Σ

 δ) Απείθεια στις εντολές των εφόρων και προπονητών των διαφόρων τμημάτων

 ε) Συμπεριφορά ανάρμοστη – ακόμα και απέναντι σε τρίτο πρόσωπο – η οποία έχει ως συνέπεια την καταφρόνηση των κανόνων ηθικής και δικαίου.

5.8 Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής, λήγουσα την 28η  Φεβρουαρίου

ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής του Δ.Σ.

5.9 Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του,  δύναται να διορίζει μέλη του Σωματείου ως βοηθούς εφόρων και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων τμημάτων του, μετά από πρόταση των οικείων εφόρων. Τεχνικοί σύμβουλοι μπορούν ακόμα να  διοριστούν και μη μέλη του Σωματείου.

5.10 Το Δ.Σ ειδικότερα μεριμνά:

 α/ Για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.

 β/ Καθορίζει την ημερησία διάταξη των Γεν. Συνελεύσεων

 γ/ Αποφασίζει την σύγκλιση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων

 δ/ Καταρτίζει τις προβλεπόμενες από το καταστατικό επιτροπές

ε/ Διορίζει το έμμισθο προσωπικό, που είναι αναγκαίο για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Σωματείου

στ/ Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρήσεως έχοντας υπ όψιν το άρθρον 51 του Ν. 2725/99.

5.11 Μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου δεν δύνανται να παρέχουν – με αμοιβή- εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται την είσπραξη αμοιβής με προσφορά οποιωνδήποτε υπηρεσιών, και οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους. Εξαιρούνται τα έξοδα κίνησης, για εκτός έδρας μετακινήσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6.1Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ όλες τις ενέργειές του. Συγκαλεί τις  τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ και συγκροτεί την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. Υποχρεούται, επίσης, να συγκαλεί τούτο και εκτάκτως, εφ’ όσον τρεις ( 3) σύμβουλοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα.

Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ και υπογράφει τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα. Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμείου όποτε το κρίνει αναγκαίο, προς το οποίο, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής και φροντίζει γενικώς για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου.

6.2Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο,- όταν απουσιάζει ή κωλύεται – σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο  πρεσβύτερος των συμβούλων.

6.3 Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γεν. Γραμματέα τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και τον τελευταίο κάποιος από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Δ.Σ.

6.4Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τηρεί τα αρχεία του Σωματείου. Γενικώς δε βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του.

6.5 Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει  τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Οι διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφονται και από τον Πρόεδρο, τα δε εντάλματα   πληρωμών υπογράφονται επίσης από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τις επιταγές για την ανάληψη των εις τις Τράπεζες κατατεθειμένων χρημάτων.  Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δ.Σ κατά το τέλος κάθε τετραμήνου.

Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικώς τα έσοδα και έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά αποδείξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε κάθε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, εκτός από το ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ,  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες.

Υποχρεούται ακόμα, να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο. Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, και ενημερώνει το Δ.Σ για τις τυχόν καθυστερούμενες. Τηρεί βιβλίο υλικού και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του.

Ειδικότερα το βιβλίο υλικού δύναται να το τηρεί και άλλο Μέλος της Διοίκησης που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.

 6.6 Οι σύμβουλοι διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ ως έφοροι τμημάτων. Αυτοί  μεριμνούν για την οργάνωση τεχνικών επιτροπών, για την εξεύρεση καταλλήλου προπονητή, την ενημέρωση  του Δ.Σ για τις ανάγκες του τμήματος. Συντάσσουν αγωνιστικά προγράμματα  και γενικώς μεριμνούν για την καλύτερη εμφάνιση και απόδοση του τμήματός τους. Τηρούν  το ημερολόγιο δράσης και το μητρώο αθλητών του τμήματός τους. Παραλαμβάνουν από το Ταμείο το απαιτούμενο υλικό και είναι υπεύθυνοι για κάθε απώλεια ή άσκοπη καταστροφή.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή  είναι τριμελής και έχει τον έλεγχο της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Το έργο της είναι ανεξάρτητο από τη Διοίκηση, ενώ εξαρτάται από τη βούληση της Γεν. Συνέλευσης.. Εκλέγεται δε μαζί με την  τακτική διοίκηση για ισόχρονη θητεία.

7.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία και κάθε έγγραφο μετά από σχετικό αίτημα.

7.3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της, δέκα ( 10 ) τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη Τακτική Γενική  Συνέλευσης και να καταρτίσει την σχετική έκθεση, την οποία οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται να την συμπεριλάβει στην λογοδοσία του προς την Γεν. Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

8.1Η Γεν. Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικώς μεν μία φορά κάθε έτος, κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., εκτάκτως Δε, όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ., ή το ζητήσει το ένα τέταρτο ( 1/4 ) των μελών με έγγραφη αίτηση αναγράφουσα τα θέματα, που προτείνει να συζητηθούν. Οι έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

8.2Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ συν ένα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

8.3Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα και μετά την πάροδο ενός έτους ( 1 ) από την εγγραφή τους μέλη και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 3, παρ. 1,δ.

8.4Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται πάλι το πολύ εντός οκτώ ( 8 ) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας Συνέλευσης. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

8.5Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γνωστοποιείται δε έξι ( 6 ) τουλάχιστον ημέρες πριν  την ορισθείσα για την συνέλευση ημερομηνία.

8.6Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Απόφαση για θέμα, το οποίο δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση, είναι άκυρη.

8.7Η Γεν. Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για   κάθε  θέμα αυτού που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει εντός του Φεβρουαρίου  ανά τριετία  την διοίκηση, αποτελούμενη από επτά ( 7 )  μέλη (τα υπόλοιπα κατά σειρά επιτυχίας εκλέγονται ως αναπληρωματικά)  και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της διοίκησης.

8.8Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο εκλεχθείς ως Πρόεδρος με ψηφοφορία των παριστάμενων μελών.

8.9Κατά την ίδια Γεν. Συνέλευση εκλέγεται. Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία ( 3 ) μέλη   και ένα αναπληρωματικό. Η συγκεκριμένη επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου. Υποβάλει δε στη Γεν. Συνέλευση έκθεση για τον διενεργηθέντα έλεγχο της διαχείρισης αυτού.

8.10Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και της διάλυσης του Σωματείου. Κατ’ αυτή απαιτείται η παρουσία του ήμισυ συν

 ένα τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( 3/4 ) των παρόντων.

8.11Η Γεν. Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

8.12 α/ Δικαίωμα εκλογής για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα  μέλη εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του Σωματείου και συμπληρώσει ένα έτος ( 1) μετά την  εγγραφή τους μέλη.

 β/ Δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν των αρχαιρεσιών στο Γεν. Γραμματέας του Ομίλου, ο οποίος υποχρεούται να αναρτήσει κατάλογο υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων την προηγουμένη των αρχαιρεσιών.

 γ/α) Δέκα ημέρες (10) πριν από την Γενική Συνέλευση γίνεται ανάρτηση του καταλόγου μελών με δικαίωμα ψήφου. Αντιρρήσεις επί του καταλόγου υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του.

β) Δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3)    ημέρες πριν των αρχαιρεσιών στο Γεν. Γραμματέας του Ομίλου, ο οποίος υποχρεούται να αναρτήσει κατάλογο υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων την προηγουμένη των αρχαιρεσιών

γ)  Καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο (αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλλο σε ποσοστό 1/3) με διαχωρισμό των υποψηφίων προέδρων και των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα εκλογής, μέχρι τα 2/3 του συνόλου των προς εκλογή θέσεων για το Δ.Σ συνυπολογιζομένης και αυτής του προέδρου. Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για την εξελεγκτική επιτροπή.

δ/ Διοικητικοί Σύμβουλοι εκτός του πλειονοψηφήσαντος προέδρου εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και οι επόμενοι ως αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση που έτερος υποψήφιος για πρόεδρος συμπληρώσει το ποσοστό του 25% που ορίζει ο νόμος εκλέγεται και καταλαμβάνει την θέση του τελευταίου εκλεγέντος συμβούλου.

ε/ Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και οι επόμενοι ως αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας.

 στ/ Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή

ζ/ Η ημερομηνία και η διάρκεια της εκλογής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ εγγράφεται δε στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης, η οποία αναρτάται στον πίνακα

ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες έξι ( 6 ) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες

η/ Ενστάσεις κατά την εκλογή για τυχόν παραλείψεις, όσων προβλέπονται από τον παρόν υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική επιτροπή ή και εντός δεκαημέρου στο Δ.Σ το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει  εντός δεκαημέρου

θ/  Δικαίωμα ένστασης έχουν όλα τα δικαιούμενα ψήφου μέλη

ι/ Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο εκτός αυτές του τελευταίου εικοσιτετραμήνου (24μήνου)  πριν τις αρχαιρεσίες.

κ/ Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από το Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.

Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1Το Σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει τις λέξεις «ΑΙΟΛΟΣ  Ν.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  και στο κέντρο του κύκλου ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ.

9.2Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του  Αστικού Κώδικα, το Ν. 281/1914 «περί Σωματείων», τον Ν. 2725/99 τον Ν2725/2020 και με κάθε διάταξη νόμου, περί ερασιτεχνικού αθλητισμού.

9.3Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις ( 3 ) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

9.4Όλα τα  μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με συναίνεση όλων των μελών, ποτέ όμως δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά τις Γεν. Συνελεύσεις.

9.5Για κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται το Δ.Σ κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.

9.6Δύναται το Δ.Σ να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων των διαφόρων αθλητικών τμημάτων κ.τ.λ. Οι συγκεκριμένοι εσωτερικοί  κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γεν. Συνελεύσεις, μη δυνάμενοι να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.

9.7Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου  η περιουσία του περιέρχεται στη Γ.Γ.Α σύμφωνα με το Νόμο.

9.8Το παρόν εγκρίθηκε από τη Γεν. Συνέλευση κατά την συνεδρίαση την 16/10/2022  και προσαρμόζεται προς το Ν.2725/99 και τις τροποποιήσεις του Ν.4726/2020 «περί ερασιτεχνικού αθλητισμού» και καταργεί κάθε προηγούμενο. Τίθεται δε σε ισχύ από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Του καταστατικού υπερισχύει πάντα κατά την εφαρμογή του ο εκάστοτε ισχύον αθλητικός νόμος του κράτους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Email

info@naskaiolos.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2721085382

Follow Us